European Register
of Certificated Auditors
Certyfikacja ERCA to niezależny
i bezstronny proces potwierdzający kompetencje
i umiejętności zawodowe osób.

Certyfikacja osób

Odnowienie certyfikacji ERCA

Certyfikacja ERCA ważna jest przez okres 3 lat. Z końcem trzeciego roku, wszyscy certyfikowani specjaliści są zobowiązani do odnowienia procesu certyfikacji. Na dwa miesiące przed upływem okresu certyfikacji, osoba certyfikowana zostanie poproszona przez ERCA o uzupełnienie CPD-AUDIT_log. Koordynator ERCA dokona przeglądu i oceni dokumentację w zakresie wymagań odnowienia oraz podejmie decyzję odnośnie certyfikacji.

Wymagana dokumentacja

• Kontynuowanie Rozwoju Zawodowego CPD (Continuing Professional Development)
• Doświadczenie auditowe
• Oświadczenie o reklamacjach
• Opłata za przedłużenie rejestracji

Odnowienie jest procesem potwierdzenia zgodności z bieżącymi wymaganiami certyfikacji. Warunki recertyfikacji wynikają z wymagań programu ERCA i oparte są na oczekiwanej trwałości oraz niezmienności standardów oceny dla systemów certyfikacji osobistej w trakcie okresu trzech lat.

Aplikujący o odnowienie powinien wypełnić WNIOSEK O RECERTYFIKACJĘ, wskazując system certyfikacji.

Wymagania dokumentacji dotyczące CPD oraz doświadczeń auditowych

CPD powinno być udokumentowane w następujący sposób: certyfikaty, oświadczenia instruktora, oświadczenie osobiste i inne. CPD obejmuje:
• seminaria, formalne wykład, uczestnictwo w spotkania uaktualniających przez CB wymianie doświadczeń audytorskich organizowanych przez Jednostki Certyfikujące odnoszące się do aplikowanego systemu,
• szkolenia, konferencje, spotkania, warsztaty związane z aplikowanym systemem,
• działalność pomagająca zachować/poprawić umiejętności zawodowe auditora, lub ważna z punktu widzenia auditowania,
• uczestniczenie jako wykładowca lub nadzorujący w wydarzeniach wymienionych powyżej w odniesieniu do systemu,
• publikacje książek lub artykułów w tym zakresie,
• inne.

Doświadczenia audytowe powinny dotyczyć aplikowanego systemu w ilości dni określonych w WYTYCZNYCH DO CERTYFIKACJI.

W celu uzyskania szczegółowych kryteriów w zakresie odnowienia certyfikacji ERCA, prosimy o pobranie WYTYCZNYCH DO CERTYFIKACJI

Podniesienie poziomu

Możesz aplikować o wyższy stopień

Zawsze możesz podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać dzięki temu wyższe stawki za usługi audytorskie. Podniesienie poziomu kwalifikacji oznacza awans w zakresie stopnia certyfikacji tj. z auditora do auditora wiodącego.

Jeśli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem, możesz w dowolnym momencie złożyć wniosek o podniesienie poziomu kwalifikacji. Należy jednak pamiętać że, nie wpłynie to na zmianę daty twojej certyfikacji.

Gdy wydamy Ci Twój pierwszy certyfikat zgodnie z Twoim zgłoszeniem, wskażemy doświadczenie auditowe oraz kompetencje niezbędne do zakwalifikowania się do następnego stopnia certyfikacji. Informacje te obecnie są dostępne również w zakładce Systemy certyfikacji.

Aby ubiegać się o podniesienie poziomu kwalifikacji należy wypełnić ZGŁOSZENIE DO PODNIESIENIA POZIOMU CERTYFIKACJI, załączając do niego wszelkie dodatkowe niezbędne informacje oraz wysłać je do członka ERCA, któryw danym momencie realizuje kurs szkoleniowy.

Jeśli postanowisz aplikować o podniesienie poziomu certyfikacji w trakcie swojego trwania okresu certyfikacji, to później termin odnowienia certyfikatu jest liczony od daty wydania nowego certyfikatu.

Przeniesienie z innej jednostki certyfikującej

ERCA będzie kontynuować Twoją karierę zawodową

Zrozumiałe jest, że na globalnym rynku auditorzy mają potrzebę dokonywania zmian w zakresie tego, w jaki sposób udowadniają swoje kompetencję w zależności od potrzeb rynku. Czasami sprowadza się to do przeniesienia certyfikacji auditora z jednej jednostki do drugiej, czy po prostu do posiadania więcej niż jednego certyfikatu.

Jeśli aplikant już posiada ważny certyfikat z innej organizacji świadczącej akredytowane usługi certyfikacji osobi lub innej powszechnie uznawanej organizacji prowadzącej certyfikację osob, poprosimy Cię jedynie o odbycie jednodniowego szkolenia tzw. ERCA Transfer Course obejmujący proces egzaminu końcowego.

Do aplikowania prosimy o skorzystanie z Formularza zgłoszeniowego