European Register
of Certificated Auditors
Certyfikacja ERCA to niezależny
i bezstronny proces potwierdzający kompetencje
i umiejętności zawodowe osób.

Certyfikacja osób

Ubieganie się o certyfikację

Warunki Ogólne

Osoba ubiegająca się o certyfikację ERCA na podstawie egzaminu powinna mieć:
• ukończone 18 lat
• odpowiednie wykształcenie i doświadczenie wymagane zgodnie ze z schematem systemem certyfikacji

ERCA może zwolnić aplikanta z egzaminu lub z powodu niespełnienia dowolnego z wymienionych warunków, odmówić dopuszczenia do postępowania certyfikacyjnego/egzaminacyjnego.

Aplikant może przystąpić do egzaminu, jeśli:
• złoży "Formularz aplikacyjny" w wyznaczonym terminie
• dokona opłaty za egzamin oraz
• spełnia pozostałe wymagania egzaminacyjne wymienione we WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH CERTYFIKACJI

Egzamin

• W przypadku certyfikacji w ramach szkolenia, egzamin odbywa się w ostatnim dniu kursu. Czas trwania oraz forma egzaminu zależą od systemu certyfikacji.

• W przypadku transferu certyfikacji z innej Jednostki Certyfikującej należy zawnioskować o egzamin przeniesienia certyfikacji w ramach zaplanowanych szkoleń, któregokolwiek z członków ERCA.

Miejsce oraz data każdej certyfikacji/egzaminu będzie publikowana przez członka ERCA na jego stronie internetowej, przynajmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Członek ERCA może anulować termin szkolenia/egzaminu lub zmienić termin na późniejszy, poprzedzający termin składania wniosków.

Członek ERCA ma prawo do anulowania ogłoszonej daty kursu szkolenia/egzaminu nie później niż na pięć dni przed wyznaczonym terminem szkoleni/egzaminu. W takim przypadku, członek ERCA powinien poinformować zarejestrowanych aplikantów o anulowaniu terminu przyczynie, a także zaproponować dwie alternatywne daty szkoleń i egzaminów.

Wymagania certyfikacyjne

Zgłaszanie i przetwarzanie wniosków o certyfikację odbywa się według poniższego schematu:

a) Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać w wersji elektronicznej wg załączonego poniżej wzoru.

b) Zgłoszenie powinno być prawidłowo wypełnione i podpisane przez aplikanta. Jeśli aplikant wymaga specjalnej procedury (z powodu ograniczonych możliwości fizycznych) w zakresie egzaminu, należy to wskazać w zgłoszeniu.

c) Wymagania w zakresie kwalifikacji zgłoszeniowych aplikantów dla poszczególnych rodzajów certyfikacji określono w odpowiednich schematach certyfikacyjnych, uszczegółowionych w WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH CERTYFIKACJI.

d) Aplikant zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami ERCA oraz do potwierdzenia tego faktu w postaci podpisania zgłoszenia do certyfikacji.

e) ERCA zapozna się ze zgłoszeniem do certyfikacji oraz, jeśli warunki zostaną spełnione, potwierdzi aplikantowi rejestrację zgłoszenia do certyfikacji w przeciągu 30 dni od daty przyjęcia, lecz nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego lub datą egzaminu.

f) Jeśli aplikant poda specjalne wymagania i/lub wymagania w zakresie specjalnego traktowania, ERCA podejmie decyzję w zakresie potwierdzenia możliwości zastosowania tych wymagań lub w zakresie odrzucenia tej części zgłoszenia, a także poda odpowiednie uzasadnienie.

g) Jeśli zgłoszenie nie zostanie uzupełnione przez aplikanta nieprawidłowo, i będzie zawierać brak, ERCA poprosi o dostarczenie przez aplikanta niezbędnych informacji uzupełniających w przeciągu 14 dni. Jeśli aplikant nie złoży zgłoszenia lub nie uzupełni zgłoszenia do dnia określonego przez ERCA w zakresie, zgłoszenie może zostać odrzucone dla danego terminu. Wyjątki od ostatecznego terminu składania zgłoszeń mogą zostać zatwierdzone przez koordynatora ERCA w uzasadnionych przypadkach.

Zgłoszenie do certyfikacji

Formularz aplikacyjny zawiera następujące informacje podstawowe:

• Dane osobowe, aplikanta identyfikujące aplikanta, włącznie z jego/jej bieżącymi danymi kontaktowymi oraz adresem
• profil zawodowy
• odbyte szkolenia
• wnioskowany system certyfikacyjny
• deklaracja zgody na spełnienie wymagań certyfikacyjnych oraz dostarczenia niezbędnych informacji do oceny aplikanta
• oświadczenie, w którym aplikant zapoznał się z procedurami wewnętrznymi (procesem) danego rodzaju certyfikacji oraz warunkami przyznawania, utrzymania oraz odnawiania certyfikacji, a także z warunkami zawieszenia lub wycofania certyfikatu
• Potwierdzenie odpowiednich kwalifikacji określonych dla danego rodzaju certyfikacji
• specjalne procedury (z powodu ograniczonych możliwości fizycznych) w zakresie egzaminu (wskazać jakie)

NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI

◊ CURRICULUM VITAE (uwypuklające wykształcenie, doświadczenie i umiejętności zgodnie z wnioskowanym systemem certyfikacji)
◊ WYKSZTAŁCENIE (kopia dyplomu)
◊ DOWÓD OSOBISTY (aktualna kopia)
◊ SZKOLENIA KIERUNKOWE (kopia certyfikatów oraz zaświadczeń ze szkoleń kierunkowych i ewentualnych szkoleń uaktualniających niezbędnych niezbędną wiedzę obowiązujących norm i przepisów prawnych.
◊ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (dokumenty potwierdzające przynajmniej cztery lata doświadczenia wymagane przez dany system)
◊ DOŚWIADCZENIE AUDITOWE (Formularz ERCA AuditorLog lub lista auditów podpisana i opieczętowana przez jednostkę certyfikującą,na której jest wyraźnie wskazane nazwisko Auditora Wiodącego, z którym przeprowadzane były audity w zakresie treningu oraz nazwisko ewentualnego Eksperta Technicznego).

ERCA lub Przedstawiciel ERCA jest upoważniony do weryfikacji wszelkich informacji podanych w niniejszym zgłoszeniu, wraz z załącznikami. Wszystkie przedkładane materiały zgłoszeniowe są poufne.

W celu złożenia zgłoszenia, prosimy o skorzystanie z Formularza aplikacyjnego