European Register
of Certificated Auditors
Certyfikacja ERCA to niezależny
i bezstronny proces potwierdzający kompetencje
i umiejętności zawodowe osób.

Kod ERCA

Poufność

Członkowie stowarzyszenia nie powinni publikować lub wykorzystywać dla własnej korzyści lub korzyści osób trzecich informacji poufnych powiązanych z uczestnikami lub partnerami biznesowymi bez ich zgody, za wyjątkiem przypadków, gdy takie podstawowe informacje wymagane są przez przepisy prawa.

Transparentność

Członkowie stowarzyszenia powinni kierować się przejrzystością działania w kontaktach z klientami, pracownikami, dostawcami, dystrybutorami oraz opinią publiczną.

Członkowie stowarzyszenia powinni być świadomi faktu, że ich działalność może wpływać na zachowanie innych, w tym współpracowników, dostawców oraz klientów. Nie powinni oni zatem wymagać, zachęcać ani zmuszać innych, czy też działać w sposób prowadzący do niemoralnego zachowania w relacjach biznesowych.

Członkowie stowarzyszenia powinni przejrzyście zarządzać swoimi działaniami biznesowymi przestrzegać dobrze pojętych zasad oraz obowiązujących przepisów, norm, a także etyki biznesowej tak, by chronić reputację swoją, uczestników kursów i stowarzyszenia ERCA , w szczególności stosując przy tym dobre praktyki realizacji procesu marketingu i sprzedaży. Członkowie stowarzyszenia powinni przestrzegać krajowych przepisów regulujących prawa i obowiązki w relacjach handlowych.

Kodeks Etyki ERCA

Każdy, kto otrzymał osobisty certyfikat, musi przestrzegać zasady Kodeksu Etyki zawierający zasady etyczne oraz zawarte w nim dobre praktyki świadczenia usług.

Kodeks Etyki jako rodzaj deklaracji profesjonalizmu uszczegółowiono w Załączniku do WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH CERTYFIKACJI

Relegowanie członków nie przestrzegających Kodeksu Etyki ERCA

Stowarzyszenie zobowiązuje się, że z chwilą wykrycia naruszenia Kodeksu Etyki i/lub prawidłowego zbadania zarzutu przeciwko dowolnemu członkowi, przedsięweźmie odpowiednie środki zmierzające ku zakończeniu członkostwa lub podejmie decyzję odnośnie metody zadośćuczynienia. Każdy członek stowarzyszenia ma możliwość odwołania sie od podjętych decyzji do odpowiedniego organu stowarzyszenia.

Członkowie naruszający Kodeks Etyki zobowiązani będą do zadośćuczynienia zgodnie z warunkami uchwał stowarzyszenia. Wszelkie inne kwestie uregulowane zostały w statucie stowarzyszenia oraz obowiązujących przepisach krajowych.