CE značka a související předpisy

Technická pomoc pro získání CE značky

Poskytujeme technickou pomoc v rámci sestavení programu zkoušek nebo sami provedeme posouzení shody. Máme zkušenosti z řady oborů, disponujeme sítí laboratoří pro odzkoušení a také odborníky pro případ, kdy parametry výrobku ověřujeme teoretickým výpočtem nebo posouzením technické dokumentace.

Označení CE

Výrobek, který získal označení značkou CE vyhovuje všem příslušným požadavkům a předpisům EU a tudíž podstoupil nezbytně nutné postupy posouzení shody.

Zásady pro označení CE

Směrnice, umožňující připojení značky CE, se řídí příslušnými zásadami a předpisy vydané Společenstvím. Jako právoplatné označení shody pomocí značky CE je pouze, jestliže je použita metoda úplné harmonizace, při plném zákazu rozdílnosti vnitrostátních předpisů, chránící stejné veřejné zájmy jako směrnice, společně při zajištění adekvátního postupu posuzování shody podle rozhodnutí 93/465/EHS.

CE značka vs. národní označení shody

CE značka je unikátním označením, kterým se vyjadřuje shoda se všemi požadavky na výrobce i jeho výrobek dle harmonizovaných směrnic vydanými Společenstvím. Jednotlivé členské státy EU nesmějí do svých vnitrostátních normativ aplikovat jakékoli odkazy na různá označení shody, označující shodu s požadavky na výrobky značkou CE. Na druhou stranu pokud výrobek získá osvědčení o shodě v jakékoliv členské zemi EU, nesmí být bráněno jeho distribuci v jiných členských zemích.

V případě jiného národního označení výrobku je nutno prokázat:


- Musí mít výhradně jinou funkci než značka CE
- Nesmí být zaměnitelné se značkou CE
- Nesmí snižovat čitelnost a viditelnost značky CE
Veškerá povinná označení shody výrobku se stejným významem jako má označení CE, která existovala před uskutečněním harmonizace, jsou plně nahrazena značkou CE v rámci dodávek výrobků na trh EU. Národní označení shody se začínají kvalifikovat jako naprosto neslučitelná s novým přístupem označení shody dle značky CE a představují tak zjevné porušení harmonizovaných zásad a předpisů nového přístupu.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2017 GDPR

LL-C Certification se připravuje na vydávání osvědčení aplikace GDPR, Evropské směrnice na ochranu osobních údajů ve spojení s podmínkami ÚOOU.

10.8.2017 certiikace GMP+ FSA

LL-C byla akceptována jako partner velmi uznávaného soukromého schématu pro bezpečnost krmiv GMP+ FSA. Toto certifikační schéma již 25 let vede trh v oblasti zajištění bezpečnosti krmiv.

starší aktuality