CE značka a související předpisy

CE značka a související předpisy

Konzultace pro získání CE značky.

Pomůžeme Vám se získáním CE značky pro výrobky vyráběné v Evropské Unii i pro výrobky dovážené. Poskytujeme poradentství jaké požadavky musí výrobek splňovat, připravíme vám program zkoušek nebo sami provedeme posouzení shody. Máme zkušenosti z řady oborů, disponujeme dostatečnou sítí laboratoří pro odzkoušení a také odborníky pro případ, kdy parametry výrobku ověřujeme teoretickým výpočtem nebo posouzením technické dokumentace.

Označení CE.

Vyjadřuje shodu výrobku se všemi požadavky kladenými na výrobce na základě schválených evropských direktiv pro celkový trh EU. Značka CE, jež je výrobek vybaven, představuje prohlášení subjektu, který jej připojil nebo odpovídá za jeho připojení k danému výrobku. Značka CE tedy znamená, že výrobek vyhovuje všem příslušným požadavkům a předpisům EU a tudíž podstoupil nezbytně nutné postupy posouzení shody.

Právoplatné označení shody.

Směrnice, umožňující připojení značky CE, se řídí příslušnými zásadami a předpisy vydané Společenstvím. Jako právoplatné označení shody pomocí značky CE je pouze, jestliže je použita metoda úplné harmonizace, při plném zákazu rozdílnosti vnitrostátních předpisů, chránící stejné veřejné zájmy jako směrnice, společně při zajištění adekvátního postupu posuzování shody podle rozhodnutí 93/465/EHS.

CE značka vs. národní označení shody.

CE značka je unikátním označením, kterým se vyjadřuje shoda se všemi požadavky na výrobce jeho výrobku dle harmonizovaných směrnic vydanými Společenstvím. Jednotlivé členské státy EU nesmějí do svých vnitrostátních normativ aplikovat jakékoli odkazy na různá označení shody, označující shodu s požadavky na výrobky značkou CE. Na druhou stranu pokud výrobek získá osvědčení o shodě v jakékoliv členské zemi EU, nesmí být bráněno jeho distribuci v jiných členských zemích.


V případě jiného národního označení výrobku je nutno prokázat:


- národní označení musí mít výhradně jinou funkci než značka CE
- zjevné vyloučení záměny se značkou CE
- nesnížení čitelnosti a viditelnosti značky CE
Veškerá povinná označení shody výrobku se stejným významem jako má označení CE, která existovala před uskutečněním harmonizace, jsou plně nahrazena značkou CE v rámci dodávek výrobků na trh EU. Národní označení shody se začínají kvalifikovat jako naprosto neslučitelná s novým přístupem označení shody dle značky CE a představují tak zjevné porušení harmonizovaných zásad a předpisů nového přístupu.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
10.8.2017 Certifikace GMP+ FSA

LL-C byla akceptována jako partner velmi uznávaného soukromého schématu pro bezpečnost krmiv GMP+ FSA. Toto certifikační schéma již 25 let vede trh v oblasti zajištění bezpečnosti krmiv.

30.6.2017 Akreditace ANSI/ANAB

LL-C v červnu 2017 prošla jako jedna z mála evropských certifikačních společností akreditací pro systémy managementu kontinuity podnikání ISO 22301 a managementu bezpečnosti dopravních řetězců ISO 28000 od americké akreditační autority ANSI/ANAB

starší aktuality