certifikace iso 50001

Certifikace dle ČSN EN ISO 50001:2011 - Systémy managementu hospodaření s energií

Certifikace ISO 50001 splní požadavky zákona č.103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

39. V §9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 19 a 20 zní:
(2) Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií19) nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu20), který zahrnuje energetický audit.

19) ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií.
20) ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu.

Jak splnit tuto zákonnou povinnost?
Certifikace ISO 50001.

Z novelizace zákona vyplývá, že zůstává povinnost zpracování energetického auditu každé 4 roky. Novela ovšem připouští u těch firem, které mají certifikovaný systém řízení podle normy ISO 50001 nebo ISO 14001, vyhnout se povinnému energetickému auditu.

Kdy je certifikační audit výhodnější?

Pokud má firma zavedený a certifikovaný systém řízení podle ISO 9001 nebo jiné podobné normy, není vůbec náročné z pohledu interních nákladů tento sytém rozšířit o další normu ISO 50001 nebo ISO 14001 a ověřit při plánovaném pravidelném auditu. Zcela určitě není potřeba zvyšovat lidské zdroje a zvyšovat finanční náročnost, co se týká samotného udržování systému řízení.

Firma již se zavedeným a certifikovaným systémem ISO 14001 naopak ušetří za povinnost pořizovat externí energetický audit.

Kdy je samotný energetický audit výhodnější?

Firmy, které nemají zavedený a certifikovaný systém řízení podle jakékoliv normy pro systém managementu, musí vynaložit určité lidské i finanční zdroje pro jeho implementaci a ověření. Pak v tomto případě se ekonomicky vyplatí setrvat na stávajícím systému externích energetických auditů. Ovšem je otázkou, jak dlouho tato možnost legislativně vydrží.

Trend a odhad budoucího vývoje.

Povinnost řídit spotřebu energií vyplývá z evropských směrnic. Jednotlivé členské země její splnění implementovaly do národní legislativy různými způsoby. Většina zemí se již dříve přiklonila k možnosti certifikace systému řízení hospodaření prostřednictvím akreditovaných certifikačních orgánů a neuložila povinnost externích energetických auditů. Některé země a mezi nimi i Česká republika tento krok oddálily, patrně z důvodu historicky existující externí skupiny odborníků pro energetické ověřování a přistupují postupně k hlavnímu trendu. Dá se předpokládat, že povinnost energetických auditů v budoucnosti bude nahrazena certifikací systému managementu i v České republice.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 GDPR

LL-C Certification se připravuje na vydávání osvědčení aplikace GDPR, Evropské směrnice na ochranu osobních údajů.

10.8.2017 certiikace GMP+ FSA

LL-C byla akceptována jako partner velmi uznávaného soukromého schématu pro bezpečnost krmiv GMP+ FSA. Toto certifikační schéma již 25 let vede trh v oblasti zajištění bezpečnosti krmiv.

starší aktuality