Certifikace systémů řízení

Certifikácia systémov riadenia

Prečo certifikovať?

Ak opomenieme požiadavky zákazníka, aby jeho subdodávateľ mal certifikovaný systém riadenia, je certifikácia nezávislým overením účinnosti systému riadenia rôznych procesov vo firme.

Certifikácia ponúka opakované nezávislé posúdenie odborníkmi so skúsenosťami z vonkajšieho prostredia, umožňuje objavenie rezerv, získanie námetov na zlepšenie. V neposlednom rade môže byť audítor aj nástrojom pre jednoduchšie presadenie zmien v systéme riadenia akýchkoľvek procesov.

Kvalita produkcie, vplyv na životné prostredie, bezpečnosť práce, bezpečnosť informácií, energetická spotreba ...

To sú kľúčové parametre, ktoré musí firma riadiť. Často opatrenia vedúce k zlepšeniu jedného parametra ovplyvní negatívne parameter druhý, integrovaný systém riadenia umožňuje nachádzať optimálne riešenia v oblasti investícií, zmien procesov alebo riadenia ľudských zdrojov.

Systém riadenia a investície

Podľa našich skúseností obstaranie nových výrobných zariadení a najmä ich výmena veľmi podstatne ovplyvní chod firmy v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti. Pri výbere požiadaviek na nové zariadenia je potreba integrovane posúdiť vplyv na parametre v oblasti kvality produkcie, energetickej spotreby, vplyv na životné prostredie alebo riziká bezpečnosti práce.

Zmeny procesov

Ak dochádza k zmene kľúčových výrobných procesov, spravidla z dôvodu ich optimálneho nastavenia, firma stráca určitú dobu hľadaním a skúšaním. V prípade integrovaného plánovania a riadenia je optimalizácia procesu výrazne skrátiť.

Ľudské zdroje

Výber, školenia, motivácia a riadenie ľudí je stále nákladnejšou záležitosťou. V prípade integrovaného prístupu môže dochádzať k značným úsporám.

Kontaktujte nás
+421 259 396 244
LL-C Certification Tereza Brůnová

AKTUALITY
10.5.2015 ISO 50001 -
Energetický audit

podľa zákona č. 321/2014 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie, sú veľké podniky povinné zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky, alebo energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva podľa ISO 50001 alebo ISO 14001.

10.4.2015 New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality