CERTIFIKÁCIA ISO/IEC 27001:2013

Manažment bezpečnosti informačných systémov (ISMS)

Prečo uplatňovať riadenie bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013?

Informácie sú dnes jedny z najdôležitejších „aktív“ firmy. Čo znamená pre Vašu firmu strata dát, vyzradenie obchodného tajomstva alebo iba nefunkčnosť informačného systému? Pokiaľ sú tieto riziká pre Vás podstatné z pohľadu ohrozenia chodu a rozvoja Vašej firmy, hľadajte riešenie v zavedení systému manažmentu bezpečnosti informácií. Jeho certifikáciou preukážete svojim partnerom dôveryhodnosť pre vstup do ich informačných systémov alebo pre vzájomné zdieľanie dát a informácií.

Získanie utajovaných údajov konkurenciou.

Konkurencia môže využiť databázy kontaktov na vašich zákazníkov, môže získať informácie o vašich cenách, utajovaných výrobných technológiách alebo návodoch, tiež informácie o vašich kľúčových zamestnancoch.

Strata dát.

Strata databáz môže znamenať ohrozenie alebo spomalenie činnosti firmy, vysoké náklady na ich rekonštrukciu a veľakrát stratu zákaziek alebo reklamácie zákazníkov. V prípade ohrozenia účtovných alebo utajovaných osobných databáz môže znamenať sankcie zo strany štátu.

Prerušovania chodu firmy.

Neobvykle častá údržba systému, odstraňovanie porúch, nekompatibility, znamená, že sa zamestnanci firmy venujú inej činnosti než je zámerom firmy. Zákazníci pochopia dočasné problémy, len ak sa nevyskytujú často a opakovane, najmä keď prevádzkujete predajne alebo sklady.

Kontaktujte nás
+421 259 396 244
LL-C Certification Tereza Brůnová

AKTUALITY
10.5.2015 ISO 50001 -
Energetický audit

podľa zákona č. 321/2014 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie, sú veľké podniky povinné zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky, alebo energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva podľa ISO 50001 alebo ISO 14001.

10.4.2015 New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality