Výrobková certifikace

Výrobková certifikace

Proč certifikovat výrobek s námi?

Hledáme vždy řešení, jak najít ekonomicky nejschůdnější cestu posouzení shody výrobku s požadavky. Pro posouzení se snažíme najít optimální metodu - zkoušením v laboratoři, imitací podmínek používání nebo ověření jen teoretickými výpočty či kombinací uvedených metod, pokud normy nebo předpisy nestanovují metodu přesnou. Náklady posuzujeme vždy z hlediska komplexních nákladů pro zákazníka, bereme do úvahy náklady na zhotovení zkušebních vzorků, dopravní náklady, cestovní náklady inspektora a v neposlední řadě časový faktor. Jako organizace působící v několika desítkách zemí světa, nabízíme své služby globálně.

Posuzování shody s normou.

Výrobková certifikace, má-li být uznávána mezinárodně, vychází z předpokladu, že posuzovaný výrobek bude splňovat předem stanovené a přijaté požadavky, uvedené zpravidla v normách nebo jiných technických dokumentech, s nimiž má být tento výrobek ve shodě. Posuzování shody, vztahující se na určitý výrobek, postup nebo službu, pro který platí stejné normy, je chápáno jako certifikace shody s normou. Stanovují se požadavky na respektování normy, kterou lze za určitých podmínek nebo pravidel doplnit požadavky jednotlivých účastníků a to za předpokladu, že budou předepsaným způsobem dokumentovány a zveřejněny.

Legislativní požadavky.

Uvádění výrobků na trh je spojeno s řadou administrativních povinností výrobců a dovozců. Vymezení těchto povinností je obsaženo v právních předpisech. Výrobce je povinen podle platného zákona uvádět na trh jen bezpečné výrobky. Za bezpečný výrobek se považuje zejména výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu, který přejímá právo Evropských společenství a kterým se stanoví požadavky na bezpečnost výrobku nebo na omezení rizik, která jsou s výrobkem při jeho užívání spojena.

ES prohlášení o shodě a značka CE.

Před uvedením stanoveného výrobku na trh musí být vydáno ES prohlášení o shodě a výrobek musí být označen značkou CE. Výrobce vydává ES prohlášení o shodě po úspěšném posouzení shody výrobku s požadavky technických předpisů.

Klasifikace výrobků a základní požadavky na výrobek.

Při posuzování výrobků se provádí jejich klasifikace do jednotlivých modulů, které nám stanovují jejich náročnost na jejich bezpečné užívání. U výrobků s nízkým rizikem (stanoveno vždy příslušným nařízením vlády) může výrobce posouzení shody výrobku provádět vlastními zdroji. Výrobky s vyšším rizikem je ovšem nutné nechat provést posuzování shody pomocí autorizované osoby.

Kontaktujte nás
+421 259 396 244
LL-C Certification Tereza Brůnová

AKTUALITY
1.9.2018 ISO 9001, ISO 14001

Certifikačné štandardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svoju platnosť dňa 15. 9. 2018. Od tohto dátumu nie je možné využívať certifikáty ani certifakační loga týchto noriem. LL-C ponúka novú akreditovanú certifikáciu ISO 9001: 2015 alebo 14001: 2015.

10.4.2015 New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality