Vystavení WPQR

LL-C (Certification) poskytuje vystavení akreditovaných osvědčení o schválení svařovacích postupů WPQR. Požadovaná osvědčení se vystavují po provedení zkoušek v akreditovaných zkušebnách v krátkých termínech.

Jsme schopni provést většinu zkoušek do 2 pracovních dnů ode dne přijetí vzorků a výsledky zkoušek jsou klientům sděleny ihned po provedení zkoušky. Za běžných okolností se protokoly o provedené zkoušce zasílají elektronicky do jednoho pracovního dne od provedení zkoušky.

Stačí se obrátit na pracovníky LL-C (Certification) a ti Vám rádi pomohou splnit Váš požadavek včas.

Nedestruktivní zkoušky

Vydání inspekčního certifikátu pro kvalifikaci postupu svařování WPQR nebo specifikaci postupu svařování WPS je podmíněno provedením řady zkoušek, jako je vizuální prohlídka, rentgenová prohlídka (RT), zkouška ultrazvukem (UT nebo UFD), zkouška magnetickými částicemi (MT) a zkouška zjištění vad barevnou indikací s užitím kapilární metody (PT).

Destruktivní zkoušky

Dalším bodem je aplikace vhodná mechanické zkoušky, např. tahová zkouška svarového spoje, příčná zkouška tahem, podélná zkouška ohybem, příčná zkouška ohybem, nárazová zkouška.

Makroskopická, mikroskopická zkouška a jiné posouzení

Celkové vyhodnocení svaru se zakončí makroskopickou zkouškou, posouzením tvrdosti, prověření lomového chování svarového spoje, zkouškou vrubové pevnosti, zkouškou odolnosti vůči korozi, metalografickou zkouškou, zkouškou mikrostruktury, zjištění množství feritu - stanovení Feritového čísla.

Kontaktujte nás
+421 259 396 244
LL-C Certification Tereza Brůnová

AKTUALITY
1.9.2018 ISO 9001, ISO 14001

Certifikačné štandardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svoju platnosť dňa 15. 9. 2018. Od tohto dátumu nie je možné využívať certifikáty ani certifakační loga týchto noriem. LL-C ponúka novú akreditovanú certifikáciu ISO 9001: 2015 alebo 14001: 2015.

10.4.2015 New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality