CERTIFIKÁCIA EN ISO 50001:2011 energetický audit

Certifikácia EN ISO 50001:2011 - Systémy manažmentu hospodárenia s energiou

Energetický audit - podľa zákona č. 321/2014 Z.z.

S rastúcimi nákladmi energiou a hľadaním riešení v priemyselnej sfére, vznikla nová norma ISO 50001 zameriavajúce sa na riadenie hospodárenia s energiami s cieľom zníženia nákladov firiem a celkových emisií CO2.

dle zákona č. 321/2014 Z.z. o efektívnosti při používaní energie, sú veľké podniky povinné zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky, alebo energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva podľa ISO 50001 alebo ISO 14001. [1]

Veľkým podnikom sa rozumie, ten ktorý má viac ako 250 zamestnancov s ročným obratom nad 50 mil. EUR alebo keď celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR. [1]

Prevedením energetického auditu sa splnia požiadavky dle zákona č. 321/2014 Z.z.

[1] Zbierka zákonov č. 321/2014

Príma spotreba výrobného zaradenia.

V priemyselnej výrobe je dôležitým zdrojom úspor optimalizácia spotreby energie výrobných liniek, strojov a rôznych výrobných zariadení. Energetický audit dle normy ISO 50001 se zameriava na to, či rôzne zariadenia nebeží zbytočne, je optimalizovaný ich výkon, či zariadenia sú správne nastavená.

Energetický audit - optimalizácia technológie výroby

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim spotrebu energie je optimalizácia technologických postupov, kedy rovnakého cieľa (teda rovnako kvalitného výrobku) dosiahneme zmenou technologického postupu s cieľom úspory energie. Nemusí sa jednať len o samotný technologický proces, ale aj organizáciu práce v zmene.

Spotreba energie priamo nesúvisiace s výrobou.

Nedostatočné zateplenie, systém osvetlenia, zastaraná ventilácia, neefektívne koncipovaná pracoviská a ďalšie nedostatky v pomocných procesoch sú ďalším potencionálnym zdrojom úspor dle normy ISO 50001

ISO 50001 a prístup zamestnancov.

Školení a motivácie zamestnancov pre zmysluplné úspory prináša pre firmu ďalší pozitívny efekt v konečnom súčte faktúry za spotrebu energie.

Kontaktujte nás
+421 259 396 244
LL-C Certification Tereza Brůnová

AKTUALITY
1.9.2018 ISO 9001, ISO 14001

Certifikačné štandardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svoju platnosť dňa 15. 9. 2018. Od tohto dátumu nie je možné využívať certifikáty ani certifakační loga týchto noriem. LL-C ponúka novú akreditovanú certifikáciu ISO 9001: 2015 alebo 14001: 2015.

10.4.2015 New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality